Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.โพนงาม เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง อบต.โพนงาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง อบต.โพนงาม เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563

  โครงการฝึกอบรมส่งเ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกหนองอีเลิง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

Continue Reading...