แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบดงหนองกอง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 งานลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 860 หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร 28/09/2020
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550) ประจำปีงบประมาณ 2563 17/09/2020
โครงการกอสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 17/07/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางละลิตา - หนองมะกุ้ม บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 17/07/2020
ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนางจำปา - บ้านครูต้อย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 153 ท่อน บ่อรับน้ำ 17 บ่อ 01/06/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายเด่น - บ้านนางศรีลา) 18/03/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายธวัตร-บ้านนางทา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 03/12/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางสมสมัย นนตะแสน-ตลาดสดบ้านโพนงาม) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 02/12/2019
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม ม.10 31/10/2019
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระยะที่ 2 (ปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562) 09/09/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2020
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2020
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2020
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2020
จ้างซ่อมแซมไมค์ตั้งโต๊ะ (ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2020
จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างสภ. โพนงาม - ทางไปดงหมากทอ) บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นรอบดงหนองกอง) บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสำลี - บ้านนายนิยม) บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถัน - บ้านนายสุริยัน บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 170.00 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอาจารย์สมาน - บ้านนางประไพ บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 233.00 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 699 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยงค์ - บ้านนางอรทัย บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 280.00 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/2020
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนันทา - บ้านนางทวี บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 62.00 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/10/2020
จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนายสิทธิศักดิ๋-หนองอีเลิงตอนล่าง) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2020
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายสง่า-บ้านนางราตรี) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2020
จ้างเหมารถเพื่อเดินทางไปรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายชัยยา-บ้านนายวันเพ็ญ) บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
จ้างเหมารถเพื่อเดินทางเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายเชียง-สำนักสงฆ์ดงเชียงธิ) บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
จ้างต่ออายุเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
ซื้อวัสดุการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2020
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายบุญแถว - บ้านนายวิรัตน์) บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2020
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2020
จ้างจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลสารสนเทศและงานทั่วไปกองการศึกษา รายนายพิทยา บุญชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการดูแลกิจการประปา จดมาตรวัดนำ้ รายนางสาวชมภู โสมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการดูแลกิจการประปา บ้านดงสารหมู่ที่5 รายนายครองศักดิ์ ลือประสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2020
จ้างเหมาบริการดูแลกิจการประปา บ้านท่าแร่หมู่ที่4 รายนายสมาน บุญชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการดูแลกิจการประปา บ้านดงเสียวหมู่ที่3 รายนายทองพันหร์ เข็มอุทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการดูแลกิจการประปา บ้านโพนงามหมู่ที่2 รายนายวันเฉลิม ศรีสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการดูแลกิจการประปา บ้านโพนงามหมู่ที่1 รายนายสมพร บุญชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการงานทั่วไปกองช่างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน รายนายอนุชา ช่วยรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการงานทั่วไปกองช่างขับรถเครนติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รายนายประยงค์ เขียนจันทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการงานทั่วไปกองช่างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน รายนายอนุชา ช่วยรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการงานทั่วไปกองช่างขับรถเครนติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รายนายประยงค์ เขีียนจันทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลสารสนเทศและงานทั่วไปกองการศึกษา รายนายพิทยา บุญชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2020
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่อง (ดูแลกิจการประปา หมู่ที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่