แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ปริมาณงาน กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามกำหนด ระยะที่ ๒ ปริมาณงาน หมวดสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวหนัง งานปูวัสดุผิวพื้น งานประตู หน้าต่างช่องแสง งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ งานบันไดและส่วนประกอบบันได งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานเบ็ดเตล็ด งานอื่นๆ 13/06/2023
ก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริารส่วนตำบลกำหนด (ระยะที่ 1 ) ปริมาณงาน งานรากฐาน เสา คาน งานพื้น งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 13/09/2022
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (ระยะที่ 1 ) ปริมาณงาน งานรากฐาน เสา คาน ง่านพื้น งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 09/08/2022
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริารส่วนตำบลกำหนด 31/05/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 22/04/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. 106-02 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 29/11/2021
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ 31/03/2021
ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบดงหนองกอง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 งานลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 860 หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร 28/09/2020
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550) ประจำปีงบประมาณ 2563 17/09/2020
โครงการกอสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 17/07/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางละลิตา - หนองมะกุ้ม บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 17/07/2020
ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนางจำปา - บ้านครูต้อย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 153 ท่อน บ่อรับน้ำ 17 บ่อ 01/06/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายเด่น - บ้านนางศรีลา) 18/03/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายธวัตร-บ้านนางทา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 03/12/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางสมสมัย นนตะแสน-ตลาดสดบ้านโพนงาม) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 02/12/2019
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม ม.10 31/10/2019
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระยะที่ 2 (ปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562) 09/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสาร หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีลา - ทางหลวง อบจ. บ้านท่าเเร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า - ถนนไปบ้านบะมะเกลือ บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ช่วงระหว่างปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปารอบหมู่บ้าน บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2023
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ (สายหลังบ้านนายนิพนธ์ - ต้นโพธิ์) บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายกอง - บ้านนายดวงจันทร์) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจีน - สี่แยกไปโพนงามบ้านดงเสียว ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม - ดงมะกุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจีน - สี่แยกไปโพนงามบ้านดงเสียว ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม - ดงมะกุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างต่ออายุเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างเหมาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงเสียว ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมสินทรัพย์ที่ชำรุดเสียหายภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง - บ้านนายอาม บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ - บ้านถ้ำเต่า บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสาร หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีลา - ทางหลวง อบจ. บ้านท่าเเร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า - ถนนไปบ้านบะมะเกลือ บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลำห้วยสายหนองเสียว-หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2023
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำลำห้วยสายหนองอีเลิงตอนล่าง บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
เช่าเครื่องถ่ายเเอกสารเพิ่มเติม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ช่วงระหว่างปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ช่วงระหว่างปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติราชการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2023
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมาวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายนายทองจัน บุตรสุวรรณ์ บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนงาม อำเภออกาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างทำชุดผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างทำป้ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2027 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเสียวประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงามประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่