แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ 31/03/2021
ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบดงหนองกอง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 งานลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 860 หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร 28/09/2020
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550) ประจำปีงบประมาณ 2563 17/09/2020
โครงการกอสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 17/07/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางละลิตา - หนองมะกุ้ม บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 17/07/2020
ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนางจำปา - บ้านครูต้อย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 153 ท่อน บ่อรับน้ำ 17 บ่อ 01/06/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายเด่น - บ้านนางศรีลา) 18/03/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายธวัตร-บ้านนางทา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 03/12/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางสมสมัย นนตะแสน-ตลาดสดบ้านโพนงาม) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 02/12/2019
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม ม.10 31/10/2019
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระยะที่ 2 (ปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562) 09/09/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2021
จ้างจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลสารสนเทศและงานทั่วไปกองการศึกษาฯจำนวน3เดือน(1ตุลาคม-31ธันวาคม2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างเหมาช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตามโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างเหมาช่วยเหลืองานธุรการกองคลัง ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2565 หน้า 39/46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
จ้างต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2021
จ้างเหมาก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างเหมาก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมปั๊มสูบนำ้แบบหอยโข่ง ระบบประปา หมู่ที่13 และหมู่ที่1 จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่มีนำ้ท่วมขังได้รับความเสียหายภายในหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร หมู่ที่11 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเครนติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6615 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(พร้อมเข้าเล่ม) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเครนติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-6615 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างเหมาต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงเสียว ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลสารสนเทศทั่วไป (กองการศึกษาฯ) รายนายพิทยา บุญชาญ ตามข้อบัญญัติประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2021
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2565 หน้า 39/46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2021
จ้างจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2021
จ้างจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลสารสนเทศและงานทั่วไปกองการศึกษาฯจำนวน3เดือน(1ตุลาคม-31ธันวาคม2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายกและห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 จากบ้านนายวันที ตุ่ยไชย ถึง หน้าบ้านนายสิทธิพร มั่นคงเทวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองแฮ้ บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
จ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) นางสาวสมจิตต ช่วยรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) นายยศพล ทาสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
เหมาบริการ (สำนักปลัด) นางสาวขวัญชนก พิมพ์ภาค 23/03/2021
จ้างเหมาบริการ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำนักปลัด) นางสาววราภรณ์ บุญชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) นายดำเนิน โพชะราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายบุญมา นานายสมพงษ์ (หนองพล่ำ) บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายพัฒนา - ฟาร์มตัวอย่าง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุริยา ? คลองส่งน้ำ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่