แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านดอยทอย ตำบลสามัคคีพัฒนา ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ อบต.โพนงาม กำหนด จำนวน ๕๒ จุด 18/03/2024
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้่าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 15/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวินา - บ้านนายประนอม บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๖.๐๐ ตร.ม. 15/03/2024
โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมรถขนย้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 13/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวินา - บ้านนายประนอม บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๖.๐๐ ตร.ม. 22/02/2024
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ระยที่ ๒ ปริมาณงาน กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามกำหนด ปริมาณงาน หมวดสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวหนัง งานปูวัสดุผิวพื้น งานประตู หน้าต่างช่องแสง งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ งานบันไดและส่วนประกอบบันได งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานเบ็ดเตล็ด งานอื่นๆ 20/10/2023
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ปริมาณงาน กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามกำหนด ระยะที่ ๒ ปริมาณงาน หมวดสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวหนัง งานปูวัสดุผิวพื้น งานประตู หน้าต่างช่องแสง งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ งานบันไดและส่วนประกอบบันได งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานเบ็ดเตล็ด งานอื่นๆ 13/06/2023
ก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริารส่วนตำบลกำหนด (ระยะที่ 1 ) ปริมาณงาน งานรากฐาน เสา คาน งานพื้น งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 13/09/2022
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (ระยะที่ 1 ) ปริมาณงาน งานรากฐาน เสา คาน ง่านพื้น งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 09/08/2022
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริารส่วนตำบลกำหนด 31/05/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 22/04/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. 106-02 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 29/11/2021
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ 31/03/2021
ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบดงหนองกอง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 งานลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 860 หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร 28/09/2020
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550) ประจำปีงบประมาณ 2563 17/09/2020
โครงการกอสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 17/07/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางละลิตา - หนองมะกุ้ม บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 17/07/2020
ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนางจำปา - บ้านครูต้อย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 153 ท่อน บ่อรับน้ำ 17 บ่อ 01/06/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายเด่น - บ้านนางศรีลา) 18/03/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายธวัตร-บ้านนางทา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 03/12/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมรถขนย้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวินา - บ้านนายประนอม บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านดอยทอย ตำบลสามัคคีพัฒนา ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ อบต.โพนงาม กำหนด จำนวน ๕๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้่าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/05/2024
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมรถขนย้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ระยะที่ ๒ ปริมาณงาน กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/10/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสาร หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีลา - ทางหลวง อบจ. บ้านท่าเเร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า - ถนนไปบ้านบะมะเกลือ บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ช่วงระหว่างปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปารอบหมู่บ้าน บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจีน - สี่แยกไปโพนงามบ้านดงเสียว ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม - ดงมะกุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านดอยทอย ตำบลสามัคคีพัฒนา ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ อบต.โพนงาม กำหนด จำนวน ๕๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้่าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - ปากทางบ้านนายนิยม บุญชาญ บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดศรีบุญเรืองด้านทิศตะวันออก - ทิศตะวันตก บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางใบอ่อน - บ้านนายจิต ศรีสมัย บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธีรพงษ์ - บ้านนายครองศักดิ์ ลือประสิทธิ์ บ้านดงสาร หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2024
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนน อบจ. หน้าป่าช้า - นานางอนงค์ บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2024
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกหนองสุ่งถึงสามแยกถนนบ้านนาหวาย - ท่าแร่ บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2024
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองมะกุ้มถึงหนองผือ บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาวัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางสันทัด จันทะราช - บ้านนางประจักร โสมศรี บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนายเกตุพลู - บ้านนายจันทา บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางมะณีวัน ช่วยรักษา - บ้านครูสานิท แก่นท้าว บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านสี่แยกดอนทอย - ศาลาประชาคม บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2024
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองนาปรังจากหน้าฝาย - หนองเค็ม บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเสียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาวัด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2024
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
จ้างเหมารถยนต์แห่นางสงกรานต์และแห่พระพุทธรูปพร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ชาวตำบลโพนงาม จำนวน ๑๓ ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2024
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ชาวตำบลโพนงาม จำนวน ๑๓ ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2024
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนเกิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2024
ซื้อเสื้อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โพนงามเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม/คลอรีน/ปูนขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่