แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. 106-02 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 29/11/2021
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ 31/03/2021
ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบดงหนองกอง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 งานลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 860 หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร 28/09/2020
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550) ประจำปีงบประมาณ 2563 17/09/2020
โครงการกอสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 17/07/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางละลิตา - หนองมะกุ้ม บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 17/07/2020
ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนางจำปา - บ้านครูต้อย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 153 ท่อน บ่อรับน้ำ 17 บ่อ 01/06/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายเด่น - บ้านนางศรีลา) 18/03/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายธวัตร-บ้านนางทา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 03/12/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางสมสมัย นนตะแสน-ตลาดสดบ้านโพนงาม) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 02/12/2019
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม ม.10 31/10/2019
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระยะที่ 2 (ปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562) 09/09/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2022
จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกษมสมบูรณ์ หมูู่ที่ ๙ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2022
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2022
จ้างถ่ายเอกสารเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2022
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก 05/01/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. 106-02 โดยวิธีคัดเลือก 05/01/2022
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีคัดเลือก 05/01/2022
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2021
ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านดงหมากกุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2021
จ้างจ้างเหมาแรงงานขุดลอกดินตะกอนรางระบายนำ้ บ้านโพนงาม หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 ? 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตตากข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2021
จ้างถ่ายเอกสารเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างโครงการจ้างคนงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถให้บริการในงานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
ซื้อสายรัดหีบเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2021
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
ซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
จ้างเหมาบริการงานบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องงานทั่วไปกองช่าง ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) รายนายอนุชา ช่วยรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลสารสนเทศทั่วไป (กองการศึกษาฯ) รายนายพิทยา บุญชาญ ตามข้อบัญญัติประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2021
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2565 หน้า 39/46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2021
จ้างจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2021
จ้างจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลสารสนเทศและงานทั่วไปกองการศึกษาฯจำนวน3เดือน(1ตุลาคม-31ธันวาคม2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายกและห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 จากบ้านนายวันที ตุ่ยไชย ถึง หน้าบ้านนายสิทธิพร มั่นคงเทวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่