แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริารส่วนตำบลกำหนด (ระยะที่ 1 ) ปริมาณงาน งานรากฐาน เสา คาน งานพื้น งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 13/09/2022
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (ระยะที่ 1 ) ปริมาณงาน งานรากฐาน เสา คาน ง่านพื้น งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 09/08/2022
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริารส่วนตำบลกำหนด 31/05/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 22/04/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. 106-02 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 29/11/2021
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ 31/03/2021
ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบดงหนองกอง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 งานลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 860 หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร 28/09/2020
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550) ประจำปีงบประมาณ 2563 17/09/2020
โครงการกอสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 17/07/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางละลิตา - หนองมะกุ้ม บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 17/07/2020
ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนางจำปา - บ้านครูต้อย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 153 ท่อน บ่อรับน้ำ 17 บ่อ 01/06/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายเด่น - บ้านนางศรีลา) 18/03/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายธวัตร-บ้านนางทา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 03/12/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางสมสมัย นนตะแสน-ตลาดสดบ้านโพนงาม) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 02/12/2019
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม ม.10 31/10/2019
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระยะที่ 2 (ปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562) 09/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2023
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ (สายหลังบ้านนายนิพนธ์ - ต้นโพธิ์) บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายกอง - บ้านนายดวงจันทร์) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจีน - สี่แยกไปโพนงามบ้านดงเสียว ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม - ดงมะกุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจีน - สี่แยกไปโพนงามบ้านดงเสียว ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม - ดงมะกุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างเหมาทำตรายาง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๔๔๕ สกลนคร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2023
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
จ้างเหมาขยายเขตจ่ายน้ำประปา สายดงหมากทอ บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2023
จ้างทำป้ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ เพื่อการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อการจัดทำข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ เพื่อการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อการจัดทำข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพิ่มเติม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
จ้างเหมาติดตั้งชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภา อบต.โพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
ซื้อถังพลาสติก - พร้อมฝาปิด โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม จำนวน ๖ แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 2681 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรสายทางสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดงหมากกุ้ม บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 2681 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน กต ๙๔๐ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๔๔๕ สกลนคร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๔๔๕ สกลนคร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๔๔๕ สกลนคร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๔๔๕ สกลนคร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างเหมาทำตรายาง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๔๔๕ สกลนคร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
จ้างทำป้ายโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ เพื่อการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อการจัดทำข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภา อบต.โพนงาม (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน กต 940 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม จำนวน ๖ แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
จ้างเหมาติดตั้งชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภา อบต.โพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 2681 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างทำตรายาง (หมึกในตัว) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่