แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ 31/03/2021
ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบดงหนองกอง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 งานลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 860 หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร 28/09/2020
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550) ประจำปีงบประมาณ 2563 17/09/2020
โครงการกอสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 17/07/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางละลิตา - หนองมะกุ้ม บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 17/07/2020
ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนางจำปา - บ้านครูต้อย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 153 ท่อน บ่อรับน้ำ 17 บ่อ 01/06/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายเด่น - บ้านนางศรีลา) 18/03/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายธวัตร-บ้านนางทา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 03/12/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางสมสมัย นนตะแสน-ตลาดสดบ้านโพนงาม) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 02/12/2019
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม ม.10 31/10/2019
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระยะที่ 2 (ปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562) 09/09/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
จ้างซ๋อมแซมปั๊มสูบนำ้แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2021
ซื้อซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2021
จ้างซ่อมแซมพร้อมย้ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2021
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2021
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์เพื่อการควบคุม ป้องกัน โรคระบาด ลัมปีสกิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2021
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาวัด กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
ซื้อน้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเสียว ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายกและห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 จากบ้านนายวันที ตุ่ยไชย ถึง หน้าบ้านนายสิทธิพร มั่นคงเทวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2021
จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองแฮ้ บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2021
จ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) นางสาวสมจิตต ช่วยรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด) นายยศพล ทาสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
เหมาบริการ (สำนักปลัด) นางสาวขวัญชนก พิมพ์ภาค 23/03/2021
จ้างเหมาบริการ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำนักปลัด) นางสาววราภรณ์ บุญชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) นายดำเนิน โพชะราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายบุญมา นานายสมพงษ์ (หนองพล่ำ) บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายพัฒนา - ฟาร์มตัวอย่าง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุริยา ? คลองส่งน้ำ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปร่อง - บ้านนางหนูแดง บ้านดงสาร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญจันทร์ - บ้านนายศักดิ์สุริยา บ้านดงสาร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองสอน - บ้านนางกาทอน บ้านเสาวัด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุริยา บุญชาญ - บ้านนายอริญญาชัย บุตรสุวรรณ์ บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสัญญา - บ้านนายสุรพล บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน - ป่าช้า บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชัยวัฒน์ - บ้านนางพิศมัย บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่