แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริารส่วนตำบลกำหนด (ระยะที่ 1 ) ปริมาณงาน งานรากฐาน เสา คาน งานพื้น งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 13/09/2022
ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (ระยะที่ 1 ) ปริมาณงาน งานรากฐาน เสา คาน ง่านพื้น งานบันได งานระบบสุขาภิบาล งานหลังคา 09/08/2022
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ปริมาณงาน กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริารส่วนตำบลกำหนด 31/05/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 22/04/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. 106-02 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 29/11/2021
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๐ 31/03/2021
ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบดงหนองกอง บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 งานลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 860 หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร 28/09/2020
โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2550) ประจำปีงบประมาณ 2563 17/09/2020
โครงการกอสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม หมู่ 1 17/07/2020
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางละลิตา - หนองมะกุ้ม บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 17/07/2020
ก่อสร้างทางระบายน้ำ สายบ้านนางจำปา - บ้านครูต้อย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 วางท่อขนาด 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 153 ท่อน บ่อรับน้ำ 17 บ่อ 01/06/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายเด่น - บ้านนางศรีลา) 18/03/2020
ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายธวัตร-บ้านนางทา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 03/12/2019
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนางสมสมัย นนตะแสน-ตลาดสดบ้านโพนงาม) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 02/12/2019
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโพนงาม ม.10 31/10/2019
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระยะที่ 2 (ปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562) 09/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจีน - สี่แยกไปโพนงามบ้านดงเสียว ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม - ดงมะกุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. ๑๐๖-๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจีน - สี่แยกไปโพนงามบ้านดงเสียว ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/07/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม - ดงมะกุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน กต ๙๔๐ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2022
จ้างเหมาจัดทำกระทง โครงการสืบสารงานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนงาม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการสืบสารงานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนงาม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสารงานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนงาม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
จ้างเหมาอาหารสำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ โครงการสืบสารงานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนงาม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม จำนวน ๖ แห่ง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2022
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟชาวตำบลโพนงาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟชาวตำบลโพนงาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟชาวตำบลโพนงาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
จ้างเหมาเรือไฟพร้อมตกแต่งเรือไฟ ตามโครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟชาวตำบลโพนงาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
เหมาประกอบอาหารสำหรับแขกผู้มาร่วมงาน และคณะกรรมการจัดงาน ตามโครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟชาวตำบลโพนงาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 05/10/2022
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการร่วมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาและไหลเรือไฟชาวตำบลโพนงาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2022
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการบักทึกข้อมูลสารสนเทศทั่วไป (กองการศึกษาฯ) รายนายพิทยา บุญชาญ ตามข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น นางสุกันยา ขวาวงศา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น นายคงยศ จิตธรรม (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น นายปิ่น บุตรสุวรรณ์ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น นายสถิต ช่วยรักษา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน คนงานประจำสถานีสูบน้ำไฟฟ้า นายวิเชียร ดีระดา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2022
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม - บ้านวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. 106-02 โดยวิธีคัดเลือก 08/07/2022
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕(วัสดุฝึกอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2022
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่ชุมชนในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานกองคลัง (นางสาวดาราวดี บุญชาญ) ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างโครงการจ้างคนงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถให้บริการในงานช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
ซื้อสายรัดหีบเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2021
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่