Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาวัด ศพด.บ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปิดเผยราคากลาง ต่อเติม ศพด.บ้านดงเสียว

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีง…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...