รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปี 2562

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม-รอบ-12-เดือน-ปีงบประมาณ-2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ 07

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง

ผ 08

ไม่อนุมัติงบจริง

รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561

รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบปร

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี 2561

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2561

รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมา

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ปี ปี 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 01.1

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ 01

Share:

Author: admin