กฎหมายในการปฏิบัติงาน

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

กฏหมายในการปฏิบัติงาน

ค่าเดินทางไปราชการ

ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจว่าด้วยหลักเกรฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้ อปท. พ.ศ. 2562

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯพ.ศ. 2559

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้านท้องถิ่นพ.ศ. 2559

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร. พ.ศ. 2560

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ระเบียบ มท.ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลื

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเ

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับท

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บ

พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518

พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543

พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560

พรบ.เทศบาล 2496 พรบ.เทศบาล 2552 (ฉ.13)

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

พรบ.บำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

พรบ.ผุ้สุงอายุ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

พรบ.เมืองพัทยา ฉ.2 พ.ศ. 2552 พรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535

พรบ.รักษาความสะอาด พ.ศ. 2560

พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พรบ.อบต. 2552

พรบงระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบงระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติเทศบาล

 

admin

Share: