E-Service

คู่มือการใช้งาน e-service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ส
แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ยกเลิกใช้น้ำประปา
คำขออนุญาตใช้น้ำประปา
ยกเลิกใช้น้ำประปา
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
แบบขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้า
แบบขอใช้รถเครนติดกระเช้า

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

แบบขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้า

แบบขอใช้รถเครนติดกระเช้า

แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ยกเลิกใช้น้ำประปา

คำขออนุญาตใช้น้ำประปา

 

admin

Share: