คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การบริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลา
การช่วยเหลือประชาชน
การจัดทำงบประมาณ
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

Share:

Author: admin