Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางการคลัง

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางการคลัง

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทางการคลัง

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน-ก.ย-62

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทางการคลัง

ประกาศเรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ-2562

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทางการคลัง

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอืนๆประจำปีงบประมาณ-2562

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทางการคลัง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทางการคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทางการคลัง

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562

1.งบทดลองประจำเดือนตุลาคม…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทางการคลัง

รายงานเงินและทุนสำรองเงินสะสม

รายงานเงินสะสมและเงินทุนส…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทางการคลัง

รายงานการแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

Continue Reading...