Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ไต้จัดทำโครงการส่งเสริมการสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลตภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำและทักษะในการป้องกันเต็กมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเตอะ จิมมีแกรนต์วิว รีสอร์ท

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ลงพื้นที่ปรับสภาพแวตล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๖ จากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ราย คือนางคำหล้า แก้วลอดหล้า อายุ ๗๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเสาวัด ตำบสโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสนันต์ ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุคราะห์สมด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันป่าชุมชนแห่งชาติ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 3

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสนันตน์ ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดถนนเส้นบ้านเสาวัต-บ้านบง ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ น. นายสนันตน์ ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ เข้าร่วม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถารศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติตและอบายมุข ณ โรงเรียนชุมชุม บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสนันตน์ ธรรมรัษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมข้าราชการและ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมงานผูพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมกพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...