Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครประกวดเทพีลุ่มน้ำยาม งานประเพณีบุญเดือนสิบ “แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน” ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธิ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโพนงาม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Continue Reading...