Posted in ตรวจสอบภายใน

ควบคุมภายใน

รายงานการติดตามประเมินผลค…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

  แผนการตรวจสอบภายใน…

Continue Reading...
Posted in ตรวจสอบภายใน

บริหารความเสี่ยง

บริหารความเสียง ประจำปีงบ…

Continue Reading...