Posted in กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

สืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวตำบลโพนงาม ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โพนงามเกมส์” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันดินโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านอบรม ให้ความรู้เพื่อการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / 2567 และเพื่อการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ลงพื้นที่ติดตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตำบลโพนงาม ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2567 เพื่อเตรียมรับการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก

Continue Reading...