Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและเยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการฝึกอบรมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลโพนงาม (ทำเปลจากเศษผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลโพนงาม ทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติงานของบุคลากร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการส่งเสริมการสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำและทักษะในการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม66

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566 ลงวันที่14 กรกฎาคม 66

Continue Reading...