Posted in การปฏิบัติงาน

กฎหมายในการปฏิบัติงาน

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา…

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็…

Continue Reading...