Posted in การให้บริการ

E-Service

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดั…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบประเมินการให้บริการรับ…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การดำเนินการรับเรื่องร้อง…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Continue Reading...