แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดหาพัสดุจ่ายขาดเงินสะสมและจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ-ปีงบประมาณ-2562 (1)

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ-ปีงบประมาณ-2562 (2)

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ-ปีงบประมาณ-2562 (3)

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ-ปีงบประมาณ-2562

แผนจัดหาพัสดุ-กองช่าง-ข้อบัญญัติเพิ่มเติม

แผนจัดหาพัสดุ-กองช่างงบเหลือจ่าย

รวมแผนจัดหาพัสดุทุกกอง-ปี-62-ล่าสุด

รวมแผนไตรมาสทุกกอง-ล่าสุด

Share: