หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัย

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

หลักเกณฑ์ให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

Share: