Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นฐาน

ฐานข้อมูลภูมิปัญญา องค์การบริหารสวนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนอัตรากำลัง

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ว…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนง…

Continue Reading...