Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเสียว ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง – บ้านนายอาม บ้านเสาัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประเสริฐ – บ้านถ้ำเต่า บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคากลางก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน บ้านดงสาร หมู่ที่ ถ ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า – ถนนไปบ้านบะมะเกลือ บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสีลา-ทางหลวง อบจ.บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เปิดเผยราคากลางโครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้า-ถนนไปบ้านบะมะเกลือ บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

Continue Reading...