Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกทางหลวงชนบท สน.4070 – หลังโรงเรียนชุมชนพัฒนา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายปฏิพล-ระบบประปาหมู่บ้าน) บ้านดงเสียว หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจีน-สี่แยกไปโพนงามบ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมศรี-ทางออกบ้านดงเสียว) บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายทองแดง-บ้านนายคำมา) บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนางสมเพศ-บ้านนายโกสน) บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางหนูแดง-บ้านนายครองศักดิ์) บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองผักบั่ว บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างปู่ตา บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวิรัตน์-วัดศรีบุญเรือง) บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...