Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกทรอนิส์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ด้วยวิธีประวดราคาอิเลกทรอนิส์ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ 12 กันยายน 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม – บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ. 106-02 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ สายนานายเฉลิม บุญชาญ – หนองอีเลิง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สายบ้าานพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม-บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ.106-02 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ สายนานายเฉลิม บุญชาญ-หนองอีเลิง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...