การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกอง-บ้านนายดวงจันทร์ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ต. โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

ราคากลาง-ก่อสร้างถนน-คสล.-สายบ้านนายกอง-ม.10
admin

Share: