การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องประดับจากผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

โครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพยงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตรสำนึกผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปี 2561

Share:

Author: admin