ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ระยะที่ 2 ปริมาณ กว้าง 25.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ
admin

Share: