การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายช่วงที่ 1 (สายบ้านนายสกล-บ้านนายคมมิตร ช่วงที่ 2 บ้านนายทองเดช-บ้านนายรจนา)

เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างร
Share:

Author: admin