เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงที่ 1 สายบ้านนายสกล-บ้านนายคมมิตร ช่วงที่ 2 บ้านนายทองเดช-บ้านนายรจนา หมู่ที่ 1

01
Share:

Author: admin