การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปร.5-3
เปิดเผยราคากลาง-3
ปร.4-3

Share:

Author: admin