การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์ วันลา มาสาย องค์การบริหาร

ภาระค่าใช้จ่าย 2561-2563

บัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลัง 2561-2563

กรอบอัตรากำลัง 2561-2563

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ

CCF28062562_0001
CCF28062562_0002
CCF28062562_0003
CCF28062562_0004
CCF28062562_0005
CCF28062562_0006

Share:

Author: admin