ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2 (ปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562)

Share:

Author: admin