ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระยะที่ 2 (ปรับปรุงแผนที่แม่บทและสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภา๋ษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin