การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนายสีทอน ทองนาง-บ้านนางสมสมัย นนตะแสน) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เปิดเผยราคากลาง-ทางระบายน้ำ-ม.10
Share:

Author: admin