การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนางสมเพศ-บ้านนายโกสน) บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เปิดเผยราคากลาง-ราง-ม.4
Share:

Author: admin