การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกทางหลวงชนบท สน.4070 – หลังโรงเรียนชุมชนพัฒนา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เปิดเผยราคากลาง-คสล.-ม.8
Share:

Author: admin