การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร เส้นรอบดงหนองกองบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ถนนลูกรัง-เส้นรอบดงหนองกอง-ม.4-1
Share:

Author: admin