การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนงาม – ดงมะกุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตา
Share:

Author: admin