วันที่ 25 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin