โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านอบรมให้ความรู้ เพื่อการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และเพิ่มประสิทธิภาพการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ.2564

Share:

Author: admin