ประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม แนวทางการกักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย (Home Quarantine) แนวทางการกักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย (Home Quarantine) กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share: