ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมับัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานประกอบการยื่นสมัครรับเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมับัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเล
Share:

Author: admin