แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักาาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งรักษาราชการ
Share:

Author: admin