ประกาศ การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาปีป้าย ประจำปี 2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564

การออกสำรวจภาคสนามเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจััดเก็บภาษี
Share:

Author: admin