ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่แสดงความสามารถ วัน เวลา การใช้อุปกรณ์ของผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

ประกาศกำหนดเขตพื้นที่แสดงความสามารถ วัน เ
Share: