ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ด้วยวิธีประวดราคาอิเลกทรอนิส์ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ
admin

Share: