วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ น. นายสนันตน์ ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ เข้าร่วม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถารศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติตและอบายมุข ณ โรงเรียนชุมชุม บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Share: