วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ลงพื้นที่ปรับสภาพแวตล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๖ จากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ราย คือนางคำหล้า แก้วลอดหล้า อายุ ๗๘ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเสาวัด ตำบสโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Share: