วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบสโพนงาม ได้ลงพื้นที่ ออกสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ลงพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด ณ บ้านดงเสียว

Share: