วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจ ความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด บ้านโพนงาม

Share: