เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายชวนชัย-บ้านนายประสิทธิ์ สุกัน)

03
Share:

Author: admin