เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 (สายสามแยกต้นยางใหญ่-บ้านนายอนุวัฒน์)

06
Share:

Author: admin