เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 สายบ้านนายประมวล-แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

05
Share:

Author: admin