ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศภาษีป้ายรวม
Share:

Author: admin