กำหนดการออกประชาสัมพันธ์และแจ้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

แผนออกประชาสัมพันธ์
admin

Share: