การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายตลาดสด-บ้านนางละคร ยะคำศรี) บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลางรวม-ม.3
Share:

Author: admin